Program studiów jest realizowany w trybie 2-semestralnych studiów podyplomowych – sobota/niedziela od godz. 9:15 do 16:15.
W programie przewidziano 205 godzin dydaktycznych, w tym 146 godzin zajęć praktycznych i ćwiczeń oraz 59 godzin wykładów.

 Nazwa przedmiotuGodz.
 Wstęp do zarządzania projektami 16
 Metodyki zarządzania projektami 32
 Techniki pracy w projekcie 32
 Komunikacja w zespole projektowym 8
 Budowanie i motywowanie zespołu projektowego 16
 Źródła finansowania projektów 8
 Rachunek opłacalności i analiza finansowa projektów 16
 Zarządzanie ryzykiem w projekcie 16
 Planowanie, monitorowanie i rozliczanie projektów finansowanych
ze środków UE
 16
 Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami 24
 Zarządzanie portfelem projektów 8
 Seminarium dyplomowe 8
 Praca końcowa 5

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych PŁ jest osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami potwierdzone uzyskanymi wpisami w KARCIE ZALICZEŃ, pozytywna ocena z obrony PRACY KOŃCOWEJ oraz formalne rozliczenie.